DERİNKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT KARGİR EV VE BAHÇE SATILIKTIR (İHALE İLANI)

 

1-        Mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda kargir ev ve bahçe geçen İlçemiz Namık Kemal mahallesi, 69 Ada 20 Parsel (595,22 m2)  taşınmaz üzerindeki bodrum kat, zemin kat,+2 kat ve toplam 6 adet daireli binanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif  usulüyle ihale edilerek satılacaktır.

2-        İhale 16.07.2024 tarihinde 10:00’da Belediye Encümeni (İhale Komisyonu ) tarafından Belediye Hizmet Binasında yapılacaktır.

3-        İhaleye katılacaklar belirtilen geçici teminatı ihale saatinden önce belediyemize yatıracak olup, geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye katılamayacaktır. İhaleyi alanlar, İhale Onayının ardından aynı gün % 6 kati teminat yatıracaktır. Kati teminatın yatırılmaması geçici teminatın irat kaydedilme sebebidir.

4-        İhale, 2886 sayılı kanunun 37,38,39,40. Maddeleri uyarınca düzenlenen yazılı teklifler teklif vermenin son tarihi ve saati olan 16/07/2024 tarihinde 09:30 ‘a kadar idareye teslim edilecektir.

5-        Taşınmazın bedelinin tamamını ihale onayının ardından 7(yedi) gün içerisinde Belediye’ye yatıracaktır. Taşınmaz bedelinin zamanında yatırılmaması durumunda İdarenin istemi halinde kesin teminat irat kaydedilecek ve ihale iptal edilebilecektir.

6-        İhaleye girecek gerçek kişiler ikametgahlarını belgelendirmek ve noter onaylı imza beyannamelerini sunmak zorundadır.  İhaleye tüzel kişilik adına girenler, bunlara ait ticaret ve sanayi odası kayıt belgesi, ticaret sicil tasdiknamesi, imza sirküleri ve yetki belgesi (vekaletname) ibraz etmeleri şarttır.  

7-        İhaleye ait KDV, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler ile resmi gazete, basın ilan kurumu giderleri, sözleşmeye ait damga vergisi alıcıya aittir.

8-        Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta, gerekçesini belirtmek suretiyle ertelemekte serbesttir.

9-        Artırma sonucu yapılacak artırımların yeterli olmamasının tespitinde karar mercii ihale komisyonudur.

10-    Satışa ilişkin şartname ve ekleri, mesai saatleri dahilinde Derinkuyu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 4.000,00TL(dörtbintürklirası) karşılığında temin edilip, ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları zorunludur.

11-                 Satılacak Taşınmaz özellikleri ve ihale gün ve saatleri;

 

TARİH             SAAT    ADA           PARSEL       M2                   Muhammen  Bedeli       Geçici Teminat

16/07/2024       10:00      69            20           (595,22 m2)             13.500.000,00TL             405.000,00TL         

 

Keyfiyet duyurulur. 01.07.2024